Loon en vakantiedagen bij overlijden werknemer

Vakantiedagen na overlijden

Vakantiedagen van een overleden werknemer moeten worden uitbetaald aan zijn erfgenamen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald op 6 november 2018 geoordeeld in twee soortgelijke zaken (vindplaats). Bij einde dienstverband bestaat recht op uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Zodra de medewerker komt te overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Dat de overleden werknemer zijn vakantie niet meer kan opnemen, betekent niet dat de aanspraak op uitbetaling komt te vervallen.

Erfgenamen hebben ook aanspraak op uitbetaling van het loon tot datum overlijden en de vakantiebijslag die de werknemer in de maanden voor zijn overlijden heeft opgebouwd.

De verjaringstermijn voor deze vorderingen van de erfgenamen bedraagt 5 jaar.

Overlijdensuitkering

Werkgevers zijn daarnaast verplicht om  aan de nabestaanden een eenmalige overlijdensuitkering ten bedrage van één maandloon te betalen. Deze uitkering moet worden betaald aan de echtgenoot/partner waarmee de werknemer samenleefde (of die persoon ook erfgenaam is, is dus niet van belang!). Is die levenspartner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen en bij gebreke daarvan gaat de uitkering naar degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de werknemer voorzag.

In een cao kan een andere regeling voor overlijdensuitkering zijn opgenomen die mogelijk meer rechten geeft aan de nabestaanden.

De uitkering wordt vaak standaard overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de overledene. Dat kan echter verkeerd uitpakken als de samenlevingspartner geen toegang heeft tot die bankrekening; de werkgever zal zo nodig nóg een keer moeten uitbetalen.

Een uitkering vanwege het overlijden van de medewerker is in beginsel vrijgesteld voor de loonbelasting; het brutoloon met de vakantietoeslag daarover moet dus zonder inhouding van loonheffing worden uitgekeerd.