Klachtenregeling Lloyd Advocaten

Begripsomschrijving:

 • Het kantoor: de maatschap Lloyd Advocaten te Veendam
 • Advocaat: een medewerker van het kantoor, werkzaam als advocaat of advocaat-stagiaire
 • Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen door of namens de cliënt kenbaar gemaakt, betreffende de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, en/of de hoogte van de declaratie van een aan het kantoor verbonden advocaat
 • Klachtenfunctionaris: de door het kantoor aangewezen advocaat (niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht )die een ingediende klacht behandelt.
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit

Procedure:

 1. De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert. De klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt.
 2. Een cliënt kan een klacht indienen over het optreden van de behandelend advocaat. De klacht wordt bij de advocaat dan wel – naar keuze van de cliënt – bij de klachtenfunctionaris van het kantoor ingediend. De advocaat, dan wel de klachtenfunctionaris, bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen en verstrekt daarbij de klager een exemplaar van dit klachtenreglement. De klachtenfunctionaris stelt de advocaat, wanneer de klacht bij hem of haar wordt ingediend, in kennis van de klacht.
 3. De advocaat en de klachtenfunctionaris bepalen in onderling overleg wie contact zoekt met de betrokken klager en op welke wijze de klacht verder met de klager wordt doorgesproken en wordt afgehandeld. Het uitgangspunt is steeds dat de klager tevreden wordt gesteld.
 4. De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht
 5. Indien tussen de klachtenfunctionaris en de cliënt een bespreking plaatsvindt, is de advocaat daarbij op verzoek van de klachtenfunctionaris of de cliënt aanwezig, behoudens wanneer de cliënt daartegen bezwaar maakt.
 6. De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de klacht, dan wel, in voorkomend geval, tien werkdagen na ontvangst van de schriftelijke toelichting dan wel, in voorkomend geval, uiterlijk tien werkdagen nadat een bespreking over de klacht heeft plaatsgevonden.
 7. De klachtenfunctionaris stelt binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de termijn van een maand niet haalbaar is zal dat onder opgave van redenen worden meegedeeld aan de klager, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
 8. De advocaat dan wel klachtenfunctionaris zorgt voor een schriftelijke vastlegging van de met de klager gemaakte afspraken, ook indien de klacht naar tevredenheid van klager worden opgelost.
 9. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 10. Indien de klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt, leggen betrokkenen de klacht voor aan de Geschillencommissie Advocatuur indien de cliënt en Lloyd Advocaten daarmee instemmen. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Registratie van de klacht

 1. Een kopie van de schriftelijke afhandeling van de klacht wordt één jaar bewaard.
 2. Jaarlijks rapporteert de klachtenfunctionaris aan de aan het kantoor verbonden advocaten. De klachtenfunctionaris doet, wanneer daartoe aanleiding bestaat, aanbevelingen aan de maatschap ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Benoeming klachtenfunctionaris

 1. Voor Lloyd Advocaten is mr. G. Meijer benoemd tot klachtenfunctionaris.
 2. Voor klachten tegen de klachtenfunctionaris treedt mr. O.J.C. Toxopeus op als plaatsvervangend klachtenfunctionaris.