Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LLOYD advocaten

 

 1. ‘Lloyd advocaten’, verder te noemen LLOYD, is de handelsnaam van Maatschap Meijer & Toxopeus. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden.

 

 1. Alle opdrachten worden door LLOYD uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. Een opdracht zal niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer met de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.

 

 1. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, óók indien en voor zover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van de cliënt. De cliënt kan geen aanspraken geldend maken tegen individuele vroegere en huidige vennoten of maten c.q. (voor zover het besloten vennootschappen betreft) hun bestuurders, dan wel tegen medewerkers van LLOYD. Al deze personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

 1. Het staat LLOYD vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan. Bij de keuze van door LLOYD in te schakelen derden zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht, maar LLOYD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. LLOYD is door c.q. jegens haar cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

 1. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van LLOYD en de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,-.

 

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LLOYD, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-)contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van het overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 6 minuten. Door LLOYD ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die gezien het bepaalde in de Wet op de Rechtsbijstand voor rekening van de cliënt komen.

 

 1. LLOYD kan zowel voor aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.

 

 1. Indien een declaratie door de cliënt niet tijdig is voldaan, is LLOYD gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn. LLOYD is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

 

 1. LLOYD is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden LLOYD Advocaten. Deze Stichting is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan LLOYD te betalen teneinde te worden verrekend met door LLOYD aan de cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

 

 1. LLOYD kent een Klachtenregeling ten behoeve van de correcte en zorgvuldige behandeling van eventuele klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. Op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan, is deze Klachtenregeling van toepassing. De actuele Klachtenregeling staat gepubliceerd op de website van LLOYD onder www.lloyd-advocaten.nl.

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen LLOYD en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan, berecht door de bevoegde rechter te Groningen, behoudens het recht van LLOYD om, optredende als eiser of verzoeker, de zaak te doen beslissen door de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de cliënt, alles behoudens hogere voorzieningen.

Gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen op 7 januari 2021 onder nummer 21/1