Bestuurder vrijwilligersclub: check je bevoegdheid!

Sportclubs, muziekverenigingen en andere vrijwilligersclubs hebben meestal de rechtsvorm van een stichting of vereniging. De regels die binnen zo’n organisatie gelden, staan vastgelegd in de statuten. In de statuten wordt onder meer bepaald hoe het bestuur moeten worden benoemd. Vaak staat vermeld dat bestuursleden worden benoemd voor een bepaalde maximumtermijn, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Het kan, zeker bij vrijwilligersclubs, zomaar gebeuren dat een bestuurder, onwetend van het verstrijken van de statutaire benoemingsduur, jaren aanblijft en zich blijft gedragen als bestuurder. De organisatie draait op de mensen die hun vrije tijd aan de club besteden; juridisch geneuzel is wel het láátste waar actieve bestuursleden zich mee willen bezighouden. Toch is het belangrijk de zaken ook juridisch goed op orde houden.
Wat nu als de zittingstermijn is verlopen en men vergeten is om de bestuurder te herbenoemen?

In de rechtspraak is inmiddels diverse keren geoordeeld dat een bestuurder wiens zittingstermijn is verstreken zonder dat hij herbenoemd is, geen bestuurder meer is en dus niet bevoegd is om besluiten te nemen. Een ‘stilzwijgende’ herbenoeming is niet mogelijk; herbenoeming moet plaatsvinden door het bevoegde orgaan, zoals bij een vereniging bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering.

Juridisch heeft dit tot gevolg dat bestuursbesluiten, die na het verlopen van de benoemingsduur van een bestuurder zijn genomen, in beginsel niet geldig zijn. Dat kan vervelende consequenties hebben. Contracten die zijn aangegaan, kunnen ongeldig zijn; bestuursbesluiten zijn nietig en de pseudo-bestuurder loopt zelfs het risico dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden voor de nakoming van verplichtingen die hij namens de club is aangegaan.

Vrijwilligerswerk doe je met liefde. Maar gebruik ook je verstand en lees de statuten!