Werk en Inkomen

Werknemer

Als werknemer krijgt u zowel gevraagd als ongevraagd te maken met arbeidsrecht. Denk aan (dreigend) ontslag, een op non-actiefstelling, uw rechten en plichten bij ziekte, of een concurrentiebeding dat is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Sommige  kwesties zijn simpel op te lossen, andere minder eenvoudig. Wij helpen u graag verder.

Werkloos

Wanneer u uw baan bent kwijtgeraakt door ontslag komt u normaal gesproken in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Het UWV voert de regeling uit. Uiteraard gelden voor het verkrijgen en behouden van het recht op WW tal van verplichtingen. Wanneer deze niet of niet juist worden nagekomen kan dit leiden tot sancties of zelfs het weigeren of beeindigen van het recht op uitkering. Is er sprake van een geschil of dreigt een geschil? Schroom niet en neem contact met  ons op.

Participatiewet

Soms komt u niet in aanmerking voor WW en bent u aangewezen op een uitkering op grond van de Participatiewet (‘bijstand’). De Participatiewet stelt strenge eisen aan het recht op uitkering. De regeling is ingewikkeld. Wij krijgen regelmatig te maken met intrekking van uitkeringen en terugvorderingen van verstrekte uitkeringsgelden, vaak in combinatie met een boete. Uiteraard moet worden getracht dit te voorkomen maar wanneer de situatie zich voordoet is het zaak zo spoedig mogelijk de nodige stappen te ondernemen. Denk hierbij aan het indienen van bezwaar en het vragen van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

WIA en Wajong

Wanneer u reeds voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd als gevolg van ziekte of handicap niet kunt werken en ook in de toekomst niet kunt werken kunt u wellicht in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering (2015). U kunt dan een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Tegen beslissingen van het UWV kan bezwaar worden gemaakt. Indien u al enige tijd in het bezit bent van een Wajong uitkering valt u wellicht onder een ander regime. Heeft u de uitkering tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 voor het eerste aangevraagd dan gelden andere regels terwijl u onder het ‘oude’ regime valt wanneer de uitkering voor 1 januari 2010 is aangevraagd. Ook hier geldt uiteraard dat tegen beslissingen van het UWV onder deze regimes bezwaar kan worden gemaakt.

Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt wordt zal, voordat u twee jaar arbeidsongeschikt bent, moeten worden vastgesteld of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Hiertoe dient u bij het UWV een aanvraag in, waarna uw arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Wanneer wordt vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent komt u in beginsel in aanmerking voor een uitkering. De regeling is complex en ingewikkeld. Wanneer de uitkomst voor u negatief is kunnen wij met u beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen het besluit van het UWV.