Meer ondernemersvrijheid voor zzp’ers aan bovenkant arbeidsmarkt

Plannen wet DBA

Zzp’ers met een uurtarief van minstens € 75 kunnen volgens de nieuwste plannen van minister Koolmees straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring voor de duur van een jaar. De opdrachtgever is dan gevrijwaard voor loonheffingen en de werkende is niet verzekerd voor de WW, ZW en WIA.

De zelfstandigenverklaring beperkt verder ook de eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Een werkende met de zelfstandigenverklaring kan bijvoorbeeld geen aanspraak meer maken op loondoorbetaling bij ziekte, als achteraf toch blijkt dat er sprake was van werknemerschap.

De verklaring voorkomt ook dat een opdrachtgever verplicht kan worden om met terugwerkende kracht pensioenpremies te betalen als het pensioenfonds oordeelt dat de werkende met een zelfstandigenverklaring een werknemer is.

Ook de doorwerking van de zelfstandigenverklaring naar de arbeidsvoorwaarden in cao’s biedt de opdrachtgever extra zekerheid.

Voorwaarden voor de opt-out

Voor gebruik van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende voorwaarden:
  1. In de overeenkomst van opdracht moet opgenomen zijn dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten.
  2. De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75 per uur (prijspeil 2019).
  3. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar.
  4. De opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
  5. De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan.

Mocht de opdracht langer duren dan een jaar, dan mag op zich worden doorgewerkt, maar geldt de automatische vrijwaring niet meer en doen partijen er verstandig aan om via de (nog te ontwikkelen) webmodule van de Belastingdienst vrijblijvend de kwalificatie van de arbeidsrelatie te checken.

Samentellen van gewerkte periodes

Er komt een samentelregeling. Alle werkzaamheden die door een werkende eerder zijn verricht voor dezelfde opdrachtgever, ongeacht de contractvorm, tellen mee. Omzeiling van de samentelregeling wordt onder andere voorkomen door te bepalen dat alle werkzaamheden die feitelijk voor dezelfde opdrachtgever worden verricht, worden samengeteld. Het maakt daarbij niet uit dat de juridische opdrachtgever wijzigt (bijvoorbeeld in een ander concernonderdeel). De termijn van een jaar begint te lopen op het moment dat voor het eerst werkzaamheden worden verricht voor de opdrachtgever. Als na afronding van een opdracht minimaal 6 maanden geen werkzaamheden zijn verricht voor die opdrachtgever, start bij aanvang van de werkzaamheden een nieuwe termijn van een jaar.

Gunstige ontwikkelingen

Als de plannen doorgang vinden, zal dat verlichting bieden voor zzp’ers die de laatste jaren in spanning zijn gehouden over hun ondernemersmogelijkheden en het daarmee samenhangende fiscale regime.

Het kabinet werkt momenteel aan een wetsvoorstel dat naar verwachting eind dit jaar eerst voor internetconsultatie zal worden voorgelegd. Voordat het voorstel vervolgens daadwerkelijk wordt ingediend en uiteindelijk aangenomen, zal nog geruime tijd duren.

Verlenging handhavingsmoratorium

De inwerkingtreding van de wetgeving is voorzien in 2021. Het zogenoemde handhavingsmoratorium wordt tot die tijd verlengd. Dat betekent dat er enkel kan worden gehandhaafd bij aantoonbare kwaadwillendheid. Wel kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

Een zucht van verlichting is nú al te horen…

Lees de Kamerbrief van 24 juni 2019 hier.