Geleverde bestelling terughalen bij failliete klant – zo doe je dat

Klant failliet, wat nu?

Regelmatig word ik door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. Mijn taak als curator is, kort gezegd, het verkopen van alle bezittingen van de gefailleerde om de opbrengst daarna te verdelen onder de schuldeisers.  Bij de verdeling van de opbrengst gaan de belastingdienst en het UWV voor; dat heeft de wetgever zo bepaald. Daarnaast heeft de bank vaak pandrecht op alle goederen van de gefailleerde. Gewone schuldeisers staan daardoor meestal met lege handen. Toch geeft de wet ook aan gewone schuldeisers mogelijkheden om zich beter te wapenen tegen de gevolgen van een faillissement. Ik geef je alvast twee tips:

Tip 1: Eigendomsvoorbehoud

Het is verstandig om als leverancier te werken met eigen algemene voorwaarden waarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Een eigendomsvoorbehoud betekent dat je eigenaar blijft totdat de koper de koopsom heeft betaald.
Veel bedrijven hebben op zich mooie algemene voorwaarden, maar vergeten vervolgens om die voorwaarden van toepassing te verklaren op het contract met de afnemer. Zorg ervoor dat je dat na een telefonische bestelling altijd schriftelijk of per mail de order bevestigt, met vermelding dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Stuur de algemene voorwaarden mee, zodat de klant er kennis van kan nemen. En vraag aan je klant om bevestiging van de order.

Een koper die nog niet betaald heeft en daardoor nog geen eigenaar is geworden van de geleverde goederen, is niet bevoegd om de eigendom van die goederen aan een derde over te dragen. Bij wanbetaling kun je je eigendom meestal gewoon weer ophalen. (Soms is dat anders, bijvoorbeeld als de spullen zijn doorverkocht en de verkrijger te goeder trouw was). Een eventueel faillissement van je klant verandert niets aan jouw eigendomsrechten; ook dan kun je je eigendommen terughalen en moet de curator daaraan medewerking verlenen.

Tip 2: Recht van reclame

Het recht van reclame is het wettelijke recht van de verkoper om zijn onbetaalde goederen terug te halen bij de koper. Als de betalingstermijn van je factuur nog geen zes weken is verstreken, of als je de goederen minder dan 60 dagen geleden hebt afgeleverd aan de koper, dan kun je met een beroep op het recht van reclame gewoon je spullen terughalen. Voorwaarde is wel dat ze nog niet door de koper zijn verwerkt en niet zijn doorgeleverd aan een derde.

Ondanks dit ijzersterke recht van leveranciers doen ze er – uit onwetendheid – zelden een beroep op.

Als je je recht van reclame inroept, keert het eigendomsrecht terug naar jou als verkoper. Óók als de koper failliet is!

Ondanks dit ijzersterke recht van leveranciers doen ze er – uit onwetendheid – zelden een beroep op. In mijn rol van curator in een faillissement, kan ik moeilijk een individuele leverancier in het oor fluisteren dat hij het recht van reclame moet inroepen om zijn spullen veilig te stellen. Daarmee benadeel ik immers de andere schuldeisers die dan minder goederen in de faillissementsboedel zullen aantreffen. Onthoud dus het recht van reclame; ik help je niet herinneren!

 

mr. Saskia van Gessel