Faillissementsverslagen

Faillissementsverslagen:

Mr Van Gessel wordt door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator in faillissementen. De curator doet in beginsel elke drie maanden verslag aan de rechtbank inzake het verloop en de stand van zaken van de faillissementen en surseances die bij ons kantoor in behandeling zijn. Die verslagen zijn openbaar en liggen bij de rechtbank te Groningen ter inzage. De meest recente faillissementsverslagen zijn hierboven weergegeven. De verslaglegging is ingericht conform de RECOFA richtlijnen. Bij elk nieuw verslag blijft de oude tekst gehandhaafd en worden de aanvullingen cursief weergegeven in het verslag. De verslagen van faillissementen van natuurlijke personen die geen eigen onderneming exploiteerden en WSNP’s zijn om redenen van privacy niet weergegeven. Een belanghebbende kan in die gevallen voor inzage in de verslaglegging rechtstreeks contact opnemen met de curator c.q. bewindvoerder.